MySql 根据经纬度 计算距离 资料

作者:暗夜星辰 发布于:2013-8-30 14:22 Friday

基于LBS的兴趣点查询

http://blog.csdn.net/hustpzb/article/details/7689125


根据地球上任意两点的经纬度计算两点间的距离

http://blog.csdn.net/wangxiafghj/article/details/8255448

这个公式可以根据经纬度进行排序.(不过只是排序而已.)

http://blog.csdn.net/hustpzb/article/details/7688993


$sql='select * from users_location order by ACOS(SIN(('.$lat.' * 3.1415) / 180 ) *SIN((latitude * 3.1415) / 180 ) +COS(('.$lat.' * 3.1415) / 180 ) * COS((latitude * 3.1415) / 180 ) *COS(('.$lon.' * 3.1415) / 180 - (longitude * 3.1415) / 180 ) ) * 6380 asc limit 10';


获取距离的Distance.  在进行筛选前应该进行where的优化.


select *,(2 * 6378.137* ASIN(SQRT(POW(SIN(PI()*(111.86141967773438-lat)/360),2)+COS(PI()*33.07078170776367/180)* COS(lat * PI()/180)*POW(SIN(PI()*(33.07078170776367-lng)/360),2)))) as juli from `area`      
order by juli asc limit 0,20  

标签: PHP Mysql SQL GPS 距离排序

发表评论:

©2012-2014 woodbunny.com 木头♥兔子的小屋 sitemap